DARMOWA DOSTAWA od 299 zł

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

5. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym poprzez:

email: biuro@milagro-store.pl
CHAT na stronie Sklepu

II. PODSTAWOWE DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:

a) REGULAMIN – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;
b) SPRZEDAWCA – Aleksander Praska (MILAGRO STORE)
c) KLIENT– osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);
d) TOWAR – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy
e) SKLEP INTERNETOWY lub SERWIS: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.milagro-store.pl, w ramach którego Klient zawiera Umowę Sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
f) ZAMÓWIENIE – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju, rozmiaru i ilości
g) UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
h) BON PODARUNKOWY – bon towarowy umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
i) NEWSLETTER– należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”; zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.
j) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. ZASADY REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym takie, jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

2. Szczegółowe warunki Umowy Sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.

3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi drogą mailową możliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest:

a) zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji Zamówienia;
c) poprawne złożenie Zamówienia;
d) zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
e) potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Składając Zamówienie Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta (opcja dostepna wkrótce)

6. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

7. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.

8. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
b) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.

9. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

10. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

12. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny i dostawy Towaru.

2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.

3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Sprzedawca potwierdza złożone Zamówienie.

4. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

5. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta ze Sprzedawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.

8. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 8:00-17:00 w dni robocze i może potrwać przy Zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 7 dni roboczych (w szczególnych przypadkach do 14 dni).

9. Zawarcie Umowy Sprzedaży wiąże się z tym, że na obie jej strony nałożone zostają określone ustawowe obowiązki. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego Kupujący powinien rzecz odebrać oraz zapłacić za nią. Brak odebrania towaru nie powoduje unieważnienia Umowy. Zgodnie z przepisami prawa w przypadku braku odebrania paczki pobraniowej, Sprzedawca jest uprawniony, żeby dochodzić poniesionych strat tj. kosztów wysyłki oraz kosztów zwrotu, które wynikają z wysyłki produktu za pobraniem. 

V. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ( RODO ) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

W szczególności:

1.1 Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

1.2 Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

1.3 Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

VI. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

1. Widoczna cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.

2. Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy i inne, wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

3. Koszty związane z dostawą Towaru i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

4 Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:

a) poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
b) poprzez płatność za pobraniem

5. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, Zamówienie zostaje anulowane.

VII. ZASADY REALIZACJI DOSTAWY

1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Koszty dostawy na terenie kraju są wskazane na stronie w zakładce Dostawa i płatności oraz w formularzu Zamówienia. Koszty dostawy poza krajem zależą od kraju docelowego - w celu ustalenia kosztów należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową przed dokonaniem płatności za zakupiony towar.

3. Termin realizacji potrzebny na przygotowanie produktów do wysyłki wynosi 3-14 dni roboczych. Termin nie uwzględnia czasu przewidzianego na dostawę (ok. 1-3 dni w kraju, ok. 1-14 dni zagranicę). Za ewentualne opóźnienia w dostawie przez firmę kurierską nie odpowiadamy.

4. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień i tym samym zwrotu kosztów zakupu, jeśli klient narusza zapisy w Regulaminie, do których zalicza się m.in. ponaglanie sklepu co do czasu realizacji zamówienia mimo wskazanego przedziału czasowego na jego realizację, obrażanie obsługi sklepu i bezpodstawne zastraszanie.

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.

2. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

3. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z Umową Sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:

a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

4. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

5. Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)

6. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać reklamację do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@milagro-store.pl. Klient otrzyma od Sprzedawcy formularz reklamacji, który powinien wówczas odesłać wraz z reklamowanym Towarem na adres wskazany przez Sklep w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji.

7. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.

8. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

9. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.

10. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.

11. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

12. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca. Klient odsyła reklamowany Towar na swój koszt, który zostanie zwrócony mu po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym na zasadach wskazanych poniżej.

2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.

3. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu i podpis osoby dokonującej zwrotu (imię i nazwisko). 

4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym (z metkami, bez śladów użytkowania) na adres wskazany przez Sklep

5. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub dokonania wymiany towaru, który wykazu-je jakiekolwiek ślady użytkowania przekraczającego podstawowe zapoznanie z produktem jak np. poplamienie, ślady makijażu, mechaniczne uszkodzenie, brak oryginalnego zamocowania metki, wszelkich środków zapachowych (perfumy, dezodoranty, środki piorące itp.).

6. Sprzedający rozpatrzy każde żądanie zwrotu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu (jeśli przypada on w weekend, licząc od najbliższego dnia roboczego).

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania rekla-macji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjne-go, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze In-spekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecz-nych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

X. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.

2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

XI. BON PODARUNKOWY

1. Sprzedawca oferuje nabycie Bonu podarunkowego – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym. Kupujący zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

3. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

4. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

5. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

7. W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić.

8. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

9. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość

XII. NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez uzupełnienie danych w polu „Newsletter” oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).

3. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@milagro-store.pl

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.

2. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.

3. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).

6. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

7. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.